+359 2 983 61 54 | office@em-global.eu

Вътрешен пазар

От 2008 година Енерджи Маркет Глобал е лицензиран и активен участник на либерализирания пазар на електроенергия в България.Компанията има подписани договори за закупуване на електроенергия от най-големите производители в България – АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица изток 2 и НЕК и също така е вносител на електроенергия от чужбина. Енерджи Маркет Глобал е и координатор на стандартна балансираща група, което ни дава предимството да предлагаме на нашите клиенти прогнозиране и оптимизиране на разходите за електроенергия, поемайки отговорността за тяхното балансиране.

Част от услугите, които предлагаме, включват:

 • Изготвяне на подробен анализ на потреблението на ел. енергия, с цел оценка на ползите от евентуално участие на свободния пазар.
 • Консултация и извършване на пълната процедура по регистрацията и извеждане на свободния пазар на електроенергия.
 • Съдействие при извършване на пълната процедура за присъединяване към електроенергийната система
 • Намаляване на разходите за ел. енергия между 5% и 15% в зависимост от характера на консумация на клиента

Защо да преминете на свободния пазар на електроенергия?

В България съществуват два паралелно опериращи сегмента на електроенергийния пазар – регулиран и свободен. Свободният пазар дава възможност на клиентите да избират своя доставчик на електрическа енергия и да договарят по-изгодни условия и цени за активна електрическа енергия, съобразени с техните специфични нужди. Цените на мрежовите услуги като достъп и пренос се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и се заплащат от всички клиенти независимо от  пазарния сегмент, в който се намират. За крайните потребители на либерализирания електроенергиен пазар съществува и такса „Задължение към обществото“, подлежаща на регулация от КЕВР.

Корпоративните клиенти, присъединени на ниско, средно и високо напрежение, имат възможността да бъдат привилегировани потребители и да избират своя доставчик на електроенергия свободно и да договарят с него конкурентна цена, отговаряща пряко на тяхното потребление и електроенергийни нужди. За потребителите на средно или високо напрежение, законът предвижда преминаване към доставчик от последна инстанция (ДПИ), който традиционно предлага по-високи цени, ако въпросните  потребители не преминат към доставчик на електроенергия от свободния пазар.

От 1 април 2016г. на енергийния пазар в България стартира прилагането на стандартизиран и товарови профили (СТП). Чрез тях битовите и малките бизнес клиенти присъединени на ниско напрежение, могат да участват на пазара по свободно договорени цени, стига за тях да няма нормативно изискване за почасово измерване на количеството консумирана електрическа енергия. Търговците на свободния пазар имат предимството да предлага на крайните потребители или други търговци електрическа енергия от различни източници и производители, с което драстично се намалява рискът от използването на един единствен доставчик. Ценовите нива на свободния пазар могат да бъдат до 30% по-ниски от тези на регулирания пазар и зависят пряко от индивидуалния профил на всеки потребител. Цената на електроенергията на свободния пазар е по една тарифа за МВт.ч. и до голяма степен зависи от товаровия профил на клиента.

Какво включва товаровия профил?

 • Необходимото месечно количество енергия
 • Основната характеристика на товара – постоянен, променлив, без нощно потребление или с минимално такова и др.
 • Сезонност в производството и потреблението на електроенергия

Какво представлява либерализацията на пазара за електроенергия?

С либерализацията на вътрешния пазар за електроенергия от 2007г. всеки краен потребител, присъединен на високо, средно или ниско напрежение и отговарящ на законовите изисквания може да избира своя доставчик на електроенергия, както и да договаря с него конкурентни цени за доставка.

Как се излиза на свободния пазар за електроенергия?

Енерджи Маркет Глобал извършва процедурата по излизане на свободен пазар за своите клиенти. Когато се преминава от регулиран към свободен пазар се изисква регистрация към електроенергийния системен оператор (ЕСО). Регистрацията на свободния пазар на електроенергия се извършва при мрежовия оператор, към който са присъединени обектите на клиента. Процедурата отнема около 1 месец и включва предоставянето на следните документи:

 • пълномощно, заверено от нотариус
 • заявление за получаване на достъп до съответния мрежови оператор
 • декларация за присъединяване към балансиращата група  на Енерджи Маркет Глобал
 • удостоверение за липса на просрочени задължения
 • удостоверение за сключен договор за балансиране или договор за комбинирани услуги

В края на всеки месец ЕСО публикува списък с клиентите, регистрирани на свободен пазар.

Предимства на свободния пазар

Регистрацията на свободния пазар Ви дава възможността да оптимизирате разходите си за електроенергия чрез двустранен договор с избран от Вас доставчик. С либерализацията на пазара се отделят процесите на производство, търговия и пренос на електроенергия. Целта е да се подобри на нивото на обслужване, като се стимулира развитието на конкурентна среда. Създаването на енергийна борса в България е необходимо условие за развитието на отворен енергиен пазар.

error: Съдържнието е защитено. Всички права запазени.